Jakelu- ja kauppaehdot

 

TURKU-PALVELU OY:n JAKELU- JA KAUPPAEHDOT
(voimassa 1.12.2008 alkaen)

 

Jaettavia mainoksia, lehtiä ym. kutsutaan nimellä materiaali. Toimeksiantajaa kutsutaan nimellä asiakas.

 

1

 

Jakeluvahvistus on suoritettava viikkoa ennen jakopäivää

 

2

 

Painotuotteet sekä muu jaettavaksi tuleva materiaali tulee olla Turku-Palvelu Oy:n  varastossa kaksi (2) arkipäivää ennen jakopäivää klo 12.00 mennessä.

Jos kuljetus jakeluyritykseen viivästyy Turku-Palvelu Oy:stä  johtumattomista syistä, siirtyy jakelu seuraavaan jakopäivään.

Materiaalin noutamisesta on sovittava erikseen. Kuljetuskustannuksista vastaa asiakas.

Materiaalin on oltava niputettuna täsmälleen saman suuruisiin eriin (määränippu, max 200 kpl ) Turku-Palvelu Oy:n ohjeistuksen mukaisesti. Nippujen tulee olla sidottu siten, että ne kestävät kuljetuksen jakajille.

Sovitun jakelupalkkion lisäksi Turku-Palvelu  Oy:llä on oikeus laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimukseen sisältymättömistä töistä tai haitoista, kuten

 • jaettava materiaali on niputtamatta tai taittamatta
 • materiaalin nippukoko poikkeaa sovitusta
 • materiaalin välissä tai sisällä olevista muista jakotuotteista
 • talousmäärien, jakelualueiden tai alueluokitusten muutoksista
 • asiakkaan kanssa sovitun jakeluajankohdan siirrosta Turku-Palvelu Oy:lle toimenpiteiden aiheuttamista lisäkuluista.
 • Mahdolliset verot tai muut valtiovallan toimesta säädettävät maksut ja niiden muutokset toimialaan, työvoimaan, kuljetuksiin ja muihin Turku-Palvelu Oy:stä riippumattomiin kustannuseriin. Voimaan tullessaan em. maksut tai kustannukset lisätään jakeluhintoihin täysimääräisenä ilman erillistä ilmoitusta riippumatta kaupan vahvistamisajankohdasta.
 • Materiaalin toimitus on viivästynyt
 • Turku-Palvelu Oy noutaa materiaalin
 • asiakas toimeksiantaa ylimääräisen lisätyön
 • Turku-Palvelu Oy:lle aiheutuu varastointikuluja, mikäli materiaalia joudutaan varastoimaan yli kaksi (2) päivää ennen tai jälkeen jakelua.
 • Turku-Palvelu Oy suorittaa jakelun pyhäpäivänä tai muuna poikkeavana päivänä.

Lisäksi Yrityksellä on oikeus muuttaa hintojaan laeista, asetuksista sekä viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen tai muiden näihin rinnastettavien tahojen sellaisista määräyksistä ja sopimuksista, joita yritys tai sen alihankkija on velvollinen noudattamaan ja jotka aiheuttavat muutoksia kustannuksiin. Tällaiset muutokset korottavat yrityksen hintoja niiden voimaantulopäivästä lähtien. Muutokset koskevat myös jo ennen muutosten voimaanastumispäivää tehtyjä jakeluvarauksia, jotka toteutuvat muutoksen voimaanastumispäivän jälkeen. Yritys pyrkii ilmoittamaan tällaisista hintamuutoksista mahdollisimman pikaisesti niistä tiedon saatuaan.

Turku-Palvelu Oy vastaa talousmäärien jatkuvasta päivityksestä ja laskuttaa aina tilausten mukaisten Turku-Palvelu Oy:n talousmäärien mukaisesti.

Mikäli asiakas ja Turku-Palvelu Oy eivät kirjallisesti muuta ole sopineet on Turku-Palvelu Oy:llä oikeus hävittää Turku-Palvelu Oy:n haltuun jäänyt materiaali kolmen (3) vuorokauden kuluttua sovitun  jakeluajankohdan päättymisestä.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero

 

3

 

Turku-Palvelu Oy vastaa siitä, että jakelut toteutetaan sovitulla tavalla ja Turku-Palvelu Oy:n jakelutavan mukaisesti. Asiakas vastaa jaettavasta materiaalista ja sen sisällöstä.

Turku-Palvelu Oy ei vastaa taloyhtiön, kiinteistön tai muun ulkopuolisen esteen tai kulkurajoitusten aiheuttamista jakeluhäiriöstä.

Talouksiin, joissa on mainoskielto Turku-Palvelu Oy ei suorita mitään jakelua.

 

4  

 

Jakelua koskevat reklamaatiot tulee ilmoittaa  todistettavasti Turku-Palvelu Oy:lle.

Reklamaatiossa tulee olla henkilönimi, tarkka osoite sekä muu yksilöity tieto tapahtuneesta tai häiriöstä. Reklamaatio tulee tehdä kahden (2) arkipäivän kuluessa kyseisestä jakopäivästä.

Mikäli yksilöityjä tietoja ei toimiteta Turku-Palvelu Oy:lle, ei Turku-Palvelu Oy ole velvollinen suorittamaan reklamaatioselvitystä.

Turku-Palvelu Oy sitoutuu korjaamaan yhteisesti todetut häiriöt viimeistään seuraavan mahdollisen jakelun yhteydessä, ellei se ole mahdotonta materiaalin loppumisen, asiakkaan kiellon tai muun syyn takia ilman, että Turku-Palvelu Oy:lle syntyy korvausvelvoite.

Jos häiriö aiheuttaa asiakkaalle merkittävää haittaa, sitoutuu Turku-Palvelu Oy korvaamaan asiakkaalle enintään sen verran kuin veloitus jakelusta olisi ollut kyseiseltä jakamattomalta tai väärin jaetulta kappalemäärältä.

Suunnittelu-, paino-, rahti-, myynti-, markkinointi-, goodwill- tai muut liikemenetykset sekä mahdolliset asiakkaan toimesta tapahtuneet korvaavat markkinointitoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Jos jakeluhäiriö johtuu siitä, että asiakas on antanut Turku-Palvelu Oy:lle puutteellisia tai virheellisiä           tietoja tai ohjeita, häiriöstä vastaa asiakas.

 

5

 

Turku-Palvelu Oy:n luottohyväksynnän jälkeen maksuehto on 14 vrk netto laskun päivämäärästä viivästymiskorko on yritysasiakkailta 16%. Laskun huomautusaika on 8 vrk. Turku-Palvelu Oy laskuttaa tuotantopäivän mukaan ellei toisin ole sovittu.

Turku-Palvelu Oy:n luottohyväksynnän puuttuessa asiakas suorittaa toimeksiannon ennakkosuorituksena viimeistään kolme (3)  arkipäivää ennen jakelun aloittamista

 

6

 

Asiakas vastaa luovuttamansa materiaalin vakuuttamisesta kuljetus-, palo-, tai muun vahingon varalta.

 

7

 

Asiakkaan ja  Turku-Palvelu Oy:n väliset erimielisyydet sopimuksen  tulkinnasta ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken, toissijaisesti välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Välimiehiä on yksi, jonka nimittää Turun kauppakamari.

 

8

 

Turku-Palvelu Oy pidättää itselleen oikeuden jakelu- ja kauppaehtojen muutoksiin.

Muutos tulee osapuolia sitovaksi, kun siitä on annettu tieto asiakkaalle.

Turku-Palvelu Oy:n toimitus- ja kauppaehtoja noudatetaan, ellei asiakkaan ja Turku-Palvelu Oy:n välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.